Inhoudsopgave

1. INLEIDING

2. DEFINITIES

3. DOOR ONZE WEBSITE GEBRUIKTE COOKIES

4. DOEL VAN DE GEBRUIKTE COOKIES

5. TOESTEMMING

5.1 COOKIES GEBRUIKT VOOR STRIKT NOODZAKELIJKE DOELEINDEN

5.2 COOKIES GEBRUIK VOOR NIET STRIKT NOODZAKELIJKE DOELEINDEN

5.3 HOE U TOESTEMMING KUNT GEVEN VOOR NIET STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

5.4 GEVOLGEN VAN HET WEIGEREN/INTREKKEN VAN UW TOESTEMMING VOOR COOKIES

6. COOKIEBEHEER

6.1 UW PREFERENCE MANAGEMENT CENTRE

6.2 INSTELLINGEN VAN DE INTERNETBROWSER

6.3 PLATFORMS VOOR VERZET

7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

7.2 DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

7.3 DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

7.4 HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

7.5 ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

7.6 ONDERAANNEMERS

7.7 LIJST VAN BEDRIJVEN DIE TRACKERS GEBRUIKEN OP ONZE WEBSITE

7.8 DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

7.9 UW RECHTEN

 

SFA Benelux BV, de verwerkingsverantwoordelijke  (hierna "wij", “we”, "ons", "onze"), wil u graag op een duidelijke en transparante manier informeren over het gebruik van cookies wanneer u de website https://www.sanibroyeur.info/ (hierna “de Website”) bezoekt.

1. INLEIDING 

Wanneer u de Website bezoekt, kan informatie met betrekking tot het browsen op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in tekstbestanden, "cookies" genaamd, die in uw browser worden geïnstalleerd. Cookies worden gebruikt om uw browser te herkennen tijdens de geldigheidsduur van de cookie in kwestie en zullen bepaalde informatie naar de Website terugsturen (bijvoorbeeld de taalkeuze).

Alleen de verstrekker van de cookie in kwestie kan de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • sessiecookies, die verdwijnen zodra u de Website verlaat;
 • permanente cookies, die op uw terminal blijven staan totdat de levensduur ervan is verstreken of totdat u deze verwijdert met behulp van de functies van uw internetbrowser.

Bovendien moet een onderscheid worden gemaakt tussen cookies die "strikt noodzakelijk" zijn voor de goede werking van de Website en waarvoor uw toestemming niet vereist is, en cookies die "niet strikt noodzakelijk" zijn en waarvoor uw toestemming wel vereist is.

U kunt de cookies waarvoor u toestemming heeft gegeven op elk moment kosteloos uitschakelen via onderstaande uitschakelopties.

2. DEFINITIES 

Persoonsgegevens: alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een “identificeerbare natuurlijke persoon” is iemand die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens: de Europese regelgeving die van toepassing is op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • de toepasselijke Europese regelgeving, in het bijzonder Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG);
 • aanbevelingen, richtlijnen en beraadslagingen van toezichthoudende instanties, met name het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board - EDPB).

3. DOOR ONZE WEBSITE GEBRUIKTE COOKIES 

De cookies die op de Website worden gebruikt zijn:

 • onze cookies;
 • cookies die namens ons door partners (onderaannemers) worden geplaatst;
 • cookies van derde bedrijven, verantwoordelijk voor de verwerking, die we hebben gekozen om specifieke doelstellingen te bereiken .

4. DOEL VAN DE GEBRUIKTE COOKIES 

Sommige cookies waarvoor geen toestemming nodig is, zijn essentieel voor het gebruik van de Website. Dit zijn de cookies die we gebruiken om:

 • uw sessie actief te houden;
 • uw keuzes met betrekking tot cookies op te slaan.

Bepaalde cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is, worden door onze Website gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • de doelgroep van de Website analyseren en meten en de prestaties van de Website verbeteren;
 • advertenties aanpassen.

5. TOESTEMMING 

5.1 Cookies gebruikt voor strikt noodzakelijke doeleinden 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens vragen we u niet om toestemming voor het gebruik van deze cookies, aangezien deze strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website.

5.2 Cookies gebruik voor niet strikt noodzakelijke doeleinden 

We zullen alleen cookies op uw apparaat opslaan of lezen die niet strikt noodzakelijk zijn en de bijbehorende Persoonsgegevens verwerken (of onze partners toestaan dit te doen) als u uw toestemming heeft gegeven en niet heeft ingetrokken. 

5.3 Hoe u toestemming kunt geven voor niet strikt noodzakelijke cookies 

Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd om in te stemmen met cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. U kunt deze cookies allemaal accepteren door "Alles accepteren" te selecteren of weigeren door "Alles weigeren" te selecteren.

U kunt ook specifiek toestemming geven voor elk afzonderlijk doel door te klikken op de link "Uw voorkeuren beheren".

Wanneer u het plaatsen van cookies accepteert of weigert, wordt gedurende 6 maanden een cookie op uw terminal geplaatst  om uw keuze vast te leggen. Als u deze cookie verwijdert, kan niet meer worden vastgesteld of u het gebruik van cookies heeft geaccepteerd of geweigerd. Ten gevolge daarvan zal bij een volgend bezoek aan de Website de keuze met betrekking tot cookies opnieuw worden aangeboden. 

Opgemerkt dient te worden dat het loutere feit dat u doorgaat met de navigatie zonder te klikken op een van de opties die door deze cookiebanner worden voorgesteld, gelijk staat aan een weigering van toestemming. 

Indien u geen toestemming geeft voor cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, zullen er geen cookies worden geplaatst en zullen wij geen Persoonsgegevens verwerken die daarop betrekking hebben. 

Elk gebruik van een cookie of daarmee verband houdende Persoonsgegevens voordat u uw toestemming heeft ingetrokken, is geldig en rechtmatig. 

5.4 Gevolgen van het weigeren/intrekken van uw toestemming voor cookies 

Indien u het gebruik van niet strikt noodzakelijke cookies weigert of uw toestemming daartoe intrekt, is het mogelijk dat de relevante functionaliteit of functies van de Website niet of niet naar behoren functioneert/functioneren. Uw gebruik van de kernfuncties van de Website zal niet worden beïnvloed. 

Indien u essentiële cookies (of alle cookies) uitschakelt via de instellingen van uw internetbrowser, zullen een of meer van de kernfuncties en -functionaliteit van de Website, waaronder de functies die ervoor moeten zorgen dat uw bezoek veilig en beveiligd is, niet of niet naar behoren functioneren.

6. COOKIEBEHEER 

U kunt het gebruik van cookies op elk moment beheren en wijzigen volgens onderstaande mogelijkheden:

 • rechtstreeks op onze Website, via het Preference Management Centre, het centrum voor voorkeursbeheer, dat te allen tijde op alle pagina's van de Website kan worden geraadpleegd door op de knop linksonder op uw scherm te klikken ("Preference Management Centre”); of
 • vanuit uw internetbrowser; of
 • vanuit platforms voor verzet.

6.1 Uw Preference Management Centre 

Het Preference Management Centre is een module waarmee u kunt kiezen welke cookies u op onze Website wilt accepteren of weigeren.

Door op de knop linksonder op uw scherm te klikken, kunt u op elk moment toegang krijgen tot uw Preference Management Centre. 

6.2 Instellingen van de internetbrowser 

U kunt uw internetbrowser zodanig configureren dat cookies op uw terminal worden opgeslagen of worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. U kunt ook regelmatig cookies van uw terminal verwijderen via uw internetbrowser.

De configuratie van elke internetbrowser is verschillend. Bijvoorbeeld:

We wijzen u er echter op dat als u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, bepaalde functies, pagina's en delen van de Website waarvoor het gebruik van cookies vereist is, niet toegankelijk zullen zijn, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

6.3 Platforms voor verzet 

Verscheidene professionele reclameplatforms bieden u ook de mogelijkheid om cookies die door hun aangesloten bedrijven worden gebruikt, te weigeren of te accepteren. Deze gecentraliseerde mechanismen blokkeren niet de weergave van advertenties, maar verhinderen alleen de installatie van cookies die de aanpassing van advertenties aan uw interesses en gedrag mogelijk maken.

U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden op de Website www.youronlinechoices.com om te voorkomen dat deze cookies op uw terminal worden geïnstalleerd. Deze Website wordt voorgesteld door digitale reclameprofessionals die gegroepeerd zijn binnen de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

U kunt zien welke bedrijven bij dit platform zijn geregistreerd en welke u de mogelijkheid bieden om de cookies die zij gebruiken om, aan de hand van de gegevens die zij verzamelen, de advertenties aan te passen die op uw browser kunnen worden weergegeven, te weigeren of te accepteren.

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van internetreclame en vormt een gecentraliseerde interface die u in staat stelt uw weigering of acceptatie van cookies kenbaar te maken, zoals hierboven aangegeven.

7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

7.1 Categorieën Persoonsgegevens 

In verband met het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven, kunnen we Persoonsgegevens over u verwerken als een verwerkingsverantwoordelijke. 

We ontvangen de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Cookiegegevens van de internetbrowser : identificatiemiddelen van cookies, tijd/datum, geselecteerde diensten/producten, toestemming en goedgekeurde cookietypes;
 • Apparaatgegevens: apparaattype, beeldschermresolutie, versie van het besturingssysteem, weergavekernel van de browser, versie en basisinstellingen;
 • Loggegevens: tijd en duur van het gebruik van de Website en zoekgegevens;
 • Locatiegegevens: gegevens over het land waar u zich bevindt, zoals aangegeven door uw apparaat;
 • Gedragsgegevens: gegevens over uw gebruik van de Website die we kunnen verwerken als u websites of applicaties van derden bezoekt of gebruikt om met ons samen te werken, en gegevens over de manier waarop u deelneemt aan de inhoud van de Website (zoals bezochte pagina's, of u afkomstig bent van een marketingcampagne, klikken op knoppen, enz.);

7.2 De doeleinden van de verwerking 

De doeleinden van deze cookies worden nader toegelicht in de paragraaf "Doel van de gebruikte cookies".

7.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking 

De verwerking van uw via cookies verzamelde Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming. 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de beheermodule die toegankelijk is op alle pagina's van de Website of via deze link . 

Wat betreft de verwerking van uw gegevens afkomstig uit cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de Website en de werking ervan, is deze gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. 

7.4 Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren 

Cookies worden nooit langer bewaard dan nodig is om het doel van de cookie te bereiken. De gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, worden maximaal 25 maanden bewaard .

7.5 Ontvangers van uw Persoonsgegevens 

De gegevens die worden verzameld door de cookies die door de Website worden gebruikt, zullen worden meegedeeld aan ons bevoegde personeel.

7.6 Onderaannemers 

Onze externe dienstverleners, agenten en contractanten, zakenpartners, groepsmaatschappijen en andere derden (hierna "contractanten" genoemd) kunnen Persoonsgegevens in verband met cookies rechtstreeks van u of van ons ontvangen.

We maken uw Persoonsgegevens aan hen bekend of geven hun toegang tot deze gegevens voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun diensten, zoals uiteengezet in artikel 7.2. 

De meeste van de door ons gebruikte leveranciers zijn onderaannemers met wie wij een contract hebben gesloten op grond waarvan zij uw gegevens veilig moeten bewaren en niet anders mogen gebruiken dan in overeenstemming met onze specifieke instructies. 

Voor de cookies die op de Website worden gebruikt, maken we gebruik van de volgende onderaannemers:

 • Google Analytics 
 • SFA

7.7 Lijst van bedrijven die trackers gebruiken op onze Website 

De cookies van derden die op de Website worden geplaatst, zijn ook afhankelijk van andere ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, namelijk:

 • Google Ireland Limited (voor YouTube);
 • Aanbieders van technologie voor reclame en gegevensuitwisseling.

Deze bedrijven kunnen, indien u deze cookies accepteert, Persoonsgegevens over u verwerken. 

We maken uw Persoonsgegevens bekend aan deze ondernemingen of geven hun toegang tot deze gegevens voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun diensten, zoals uiteengezet in artikel 7.2. 

Wanneer we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan of toegang verlenen tot bovengenoemde bedrijven, kunnen zij deze bekendmaken of overdragen aan andere organisaties in overeenstemming met hun privacybeleid. 

Dit heeft geen invloed op uw persoonlijke rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens. Wanneer u ons verzoekt om de verwerking van uw Persoonsgegevens te rectificeren, te wissen of te beperken, zullen wij stappen ondernemen om dit verzoek door te geven aan de ondernemingen waarmee wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld.

De uitgifte en het gebruik van deze cookies door de bovengenoemde ondernemingen zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Voor meer informatie over deze processen, kunt u hun privacybeleid raadplegen.

7.8 Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie 

Uw persoonsgegevens in verband met cookies kunnen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") worden overgedragen, indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft of indien wij passende waarborgen bieden voor de bescherming van de overgedragen gegevens.

In het kader van Google Analytics en/of het gebruik van analytische, marketing- en sociale netwerkcookies kunnen uw Persoonsgegevens, zodra u daarvoor toestemming heeft gegeven, worden doorgegeven aan bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd en worden opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. 

We wijzen u erop dat een dergelijke overdracht een risico kan inhouden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vanwege het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen. Met name de overdracht en verwerking van Persoonsgegevens door onze partners in de Verenigde Staten kan onderworpen zijn aan bewakingsprogramma's door Amerikaanse overheidsinstanties en uw Persoonsgegevens kunnen worden ingezien door Amerikaanse inlichtingendiensten of federale opsporingsambtenaren. Niet-Amerikaanse personen hebben ook niet dezelfde mogelijkheden om zich te verzetten tegen bewaking door de bevoegde Amerikaanse autoriteiten. Ten slotte hebben de Verenigde Staten niet één enkele autoriteit persoonsgegevens.

Indien u de Website gebruikt wanneer u zich buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER bevindt, zal uw informatie buiten deze gebieden worden overgebracht om u in staat te stellen er toegang toe te krijgen.

7.9 Uw rechten 

U heeft het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, alsmede het recht op beperking van de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft ook het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die als rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang heeft.

Voor meer informatie, onder meer over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen we u naar ons Privacybeleid .

Verzoeken om uitoefening van uw rechten worden gedaan:

 • naar het volgende postadres (.); of 
 • via ons contactformulier 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van uw land.